صفحه اصلي         نحوه تماس با ما        نقشه سايت

 
 

در جدول ذیل کد برنامه هوای حاضر شهرهای استان آذربايجان غربي و کشور آورده شده است قبل از استفاده از آن به موارد ذیل توجه نمائید:

  1. اطلاعات و آمار هوای حاضر کشور متعلق به سازمان هواشناسی کشور بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از محتویات آن استفاده نمایند.

  2. نمایش هوای حاضر تنها برای 35 ایستگاه سینوپتیک کشور(31 مرکز شهرستان ها +  4 جزیره ابوموسی، خارک، قشم و کیش) تهیه شده است.

  3. در جدول ذیل تنها تم اول بصورت صحیح هوای حاضر را نشان می دهد و تم های دوم تا پنجم بدلیل اختلال اسکریپ ها فقط در این صفحه هوای حاضر را نمی آورند.

  4. در صورت هرگونه اطلاعات بیشتر با مسئول وب سایت اداره کل هواشناسی استان تماس حاصل نمائید.

ردیف نمائی از تم های مختلف هوای حاضر

کد برنامه html

1  
<table align=center width="11%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>
<td align=center id="MSOZoneCell_WebPartWPQ7" valign="top" class="s4-wpcell-plain">
<table align=center class="s4-wpTopTable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="65%" height="50">
<tr><td valign="top" align="center">
<div WebPartID="6acf658b-649a-4a02-84d7-a1aba1d9e708" HasPers="false" id="WebPartWPQ7" width="100%" class="ms-WPBody noindex" allowDelete="false" style="height:235px; width:140px" >
<script type="text/javascript" src="http://www.irimo.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/call_function.php
&ctp_id=164
&func_name=wblGenerateScript
&wbltype=1
&wblStation=40712-OITR
&wblBorder=0
&wblBorderColor=000000
&wblBackColor=0
&wblTitleColor=8A0000
&wblTextColor=000000
&wblLang=far
&wblCityChangable=1" ></script></div></td></tr></table></td>
</tr></table>
2  
<table align=center width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>
<td align=center id="MSOZoneCell_WebPartWPQ7" valign="top" class="s4-wpcell-plain">
<table align=center class="s4-wpTopTable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="21%" height="50">
<tr><td valign="top" align="center">
<div WebPartID="6acf658b-649a-4a02-84d7-a1aba1d9e708" HasPers="false" id="WebPartWPQ7" width="100%" class="ms-WPBody noindex" allowDelete="false"style="height:206px;overflow:auto; width:329px" >
<script type="text/javascript" src="http://www.irimo.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/call_function.php
&ctp_id=164
&func_name=wblGenerateScript
&wbltype=1
&wblStation=40712-OITR
&wblBorder=1
&wblBorderColor=000000
&wblBackColor=b9e1ee
&wblTitleColor=8A0000
&wblTextColor=000000
&wblLang=far
&wblCityChangable=1" ></script></div></td></tr></table></td>
</tr></table>
3  
<table align=center width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>
<td align=center id="MSOZoneCell_WebPartWPQ7" valign="top" class="s4-wpcell-plain">
<table align=center class="s4-wpTopTable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="21%" height="50">
<tr><td valign="top" align="center">
<div WebPartID="6acf658b-649a-4a02-84d7-a1aba1d9e708" HasPers="false" id="WebPartWPQ7" width="100%" class="ms-WPBody noindex" allowDelete="false"style="height:206px;overflow:auto; width:329px" >
<script type="text/javascript" src="http://www.irimo.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/call_function.php
&ctp_id=164
&func_name=wblGenerateScript
&wbltype=1
&wblStation=40712-OITR
&wblBorder=3
&wblBorderColor=04940C
&wblBackColor=DADAE3
&wblTitleColor=2807FA
&wblTextColor=940415
&wblLang=eng
&wblCityChangable=1" ></script></div></td></tr></table></td>
</tr></table>
4  
<table align=center width="24%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>
<td align=center id="MSOZoneCell_WebPartWPQ7" valign="top" class="s4-wpcell-plain">
<table align=center class="s4-wpTopTable" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="38%" height="30">
<tr><td valign="top" align="center">
<div WebPartID="6acf658b-649a-4a02-84d7-a1aba1d9e708" HasPers="ture" id="WebPartWPQ7" width="100%" class="ms-WPBody noindex" allowDelete="ture"style="height:206px;overflow:auto; width:329px" >
<script type="text/javascript" src="http://www.irimo.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/call_function.php
&ctp_id=164
&func_name=wblGenerateScript
&wbltype=1
&wblStation=40712-OITR
&wblBorder=0
&wblBorderColor=0
&wblBackColor=0
&wblTitleColor=2807FA
&wblTextColor=940415
&wblLang=far
&wblCityChangable=0" ></script></div></td></tr></table></td>
</tr></table>
5  
<table align=center width="24%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tr>
<td align=center id="MSOZoneCell_WebPartWPQ7" valign="top" class="s4-wpcell-plain">
<table align=center class="s4-wpTopTable" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="20%" height="20">
<tr><td valign="top" align="center">
<div WebPartID="0" HasPers="ture" id="WebPartWPQ7" width="100%" class="ms-WPBody noindex" allowDelete="ture"style="height:206px;overflow:auto; width:329px" >
<script type="text/javascript"
src="http://www.irimo.ir/index.php?module=cdk&func=loadmodule&system=cdk&sismodule=user/call_function.php
&ctp_id=164
&func_name=wblGenerateScript
&wbltype=1
&wblStation=40712-OITR
&wblBorder=0
&wblBorderColor=0
&wblBackColor=E9CCF0
&wblTitleColor=940415
&wblTextColor=1505FA
&wblLang=far
&wblCityChangable=1"
></script></div></td></tr></table></td></tr></table>

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به سازمان هواشناسی کشور و اداره کل هواشناسی استان آذربايجان غربي می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ذکر منبع از  آن استفاده نمایند.