شعار سال سازمان جهانی هواشناسی 2022 : "هشدار سریع و اقدام سریع"ا